Criteria voor het aanvragen van een Gerard Sanderink Studiebeurs

 1. Een aanvraag voor een Studiebeurs kan vanaf 2 april t/m 30 mei voor het tweede, derde of volgende studiejaar worden gedaan. Op het moment van aanvraag zijn de jaarresultaten van de student nog niet bekend. Bij aanvraag dienen er in 3 kwartielen minimaal 45 studiepunten te zijn behaald met een gemiddeld cijfer van minimaal 7.5. Bij toekenning van de beurs zijn de resultaten van het jaar bekend en dienen er ten minste 55 studiepunten behaald te zijn met wederom een gemiddeld cijfer van 7.5. Studenten die meer studiepunten hebben behaald en/of een hoger gemiddeld cijfer hebben, maken meer kans op toekenning van een Studiebeurs.
 2. Voor Saxion Hogeschool komen studenten van de volgende technische studies in aanmerking: Bij LED: Industrieel Ontwerpen (IPO), Werktuigbouwkunde (WB), elektrotechniek (ELT), Technische Informatica (TI), Mechatronica (MT), Technische Natuurkunde (TN), Chemie (C), Chemische Technologie (CT), biomedisch Laboratoriumonderzoek (BML). Bij BBT: Technische Bedrijfskunde (TBK), Bouwkunde (BK). Bij ACT: informatica (I). Tevens komen de studenten Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde in aanmerking voor een beurs. Voor de Universiteit Twente komen de volgende studies in aanmerking: alle opleidingen (Bachelor, Master en Premaster) van de faculteiten, Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Geo- Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC)de studie Engineering and Management (IEM).
 3. Voor de Universiteit Twente komen de volgende studies in aanmerking: alle opleidingen (Bachelor, Master en Premaster) van de faculteiten TNW, CTW, EWI en ITC en de studies Technische Bedrijfskunde (TBK) en Industrial Engineering and Management (IEM).
 4. Voor het studiejaar 2019-2020 worden ca. 10 Studiebeurzen vergeven, de helft daarvan voor studenten aan Saxion Hogeschool en de helft voor studenten aan de Universiteit Twente.
 5. De Gerard Sanderink Beurs wordt  verstrekt aan studenten met een Nederlandse nationaliteit, of heeft een verblijfsvergunning conform regels DUO.
 6. De Gerard Sanderink Beurs is een onbelaste schenking waarover je geen belasting hoeft te betalen. De door de Stichting Gerard Sanderink verstrekte beurzen worden aangemerkt als een onbelaste schenking op grond van artikel 33 lid 10 van de Successiewet 1956 in samenhang met artikel 6.33 onderdeel b van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.
 7. Indien je aangifte inkomstenbelasting doet, kun je bij de belastingdienst c.q. je inspecteur navragen of – en zo ja waar – je het beursbedrag moet vermelden.
 8. Bij de aanvraag dient aangetoond te worden dat het fiscale inkomen van de ouders onder of op ca. €  € 30.000 per jaar ligt blijkend uit een fiscale verklaring.
 9. De student moet gedurende zijn studie in Twente ingeschreven en woonachtig zijn en blijven.
 10. De beursstudent krijgt geen verplichting om in dienst te treden bij een in Twente gevestigde onderneming. De ondertekening van een gentleman’s agreement waarin de intentie wordt uitgesproken om in dienst te treden wordt op prijs gesteld.
 11. Alle studenten zijn in principe jaarlijks aanwezig bij de uitreiking van de nieuwe Studiebeurzen.
 12. De beursstudenten komen ten minste eenmaal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit zal gebeuren op uitnodiging van de selectiecommissie van Saxion Hogeschool en/of de Universiteit Twente.
 13. Wie al een Studiebeurs heeft hoeft deze niet opnieuw aan te vragen (zie hieronder).
 14. De Studiebeurs wordt per jaar toegekend. In principe wordt deze gehandhaafd tot het einde van de studie bij gelijkblijvende resultaten en ongewijzigde omstandigheden. De student dient jaarlijks vóór 1 mei een verklaring af te geven aan de Selectiecommissie dat zijn omstandigheden (zie hierboven) niet gewijzigd zijn of aan te geven welke omstandigheden gewijzigd zijn. Bij onvoldoende studieresultaten of wijziging van omstandigheden (inkomen ouders, verhuizing buiten Twente) kan de Studiebeurs worden ingetrokken. Deze opsomming is niet limitatief, er kunnen ook andere redenen zijn die gemotiveerd leiden tot intrekking van de Gerard Sanderink Studiebeurs.