Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink (TCGS) vindt het beschermen van persoonsgegevens heel belangrijk. Het is de basis van onze betrouwbaarheid als organisatie. Met persoonsgegevens bedoelen we: alle informatie over natuurlijke personen.

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink van jou verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens voor het behandelen van jouw beursaanvraag en de eventuele toekenning. In deze verklaring lees je:

 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe je de persoonsgegevens die we bewaren, kunt inzien en aanpassen
 • hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een beursaanvraag. Denk aan NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, cv, referenties, getuigschriften en eventuele andere persoonsgegevens die van belang zijn voor het aanvraagproces.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De volgende rollen binnen de stichting hebben toegang tot de persoonsgegevens:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Andere collega’s die betrokken zijn bij het aanvraagproces

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of totdat je jouw toestemming intrekt.

Onze privacy beloften

 • Doelbepaling en doelbinding: stichting TCGS gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • Grondslag: stichting TCGS verwerkt persoonsgegevens altijd op een van de wettelijke grondslagen
 • Dataminimalisatie: stichting TCGS slaat zo weinig mogelijk persoonsgegevens op
 • Transparantie: stichting TCGS legt hierover verantwoording af aan aanvragers
 • Veiligheid: stichting TCGS neemt privacy serieus. Bij de keuzes die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische (security)maatregelen.

Inbreuk op de beveiliging
Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is – en wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn jouw rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die stichting TCGS van jou verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die stichting TCGS van jou verwerkt te laten wijzigen.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens door stichting TCGS te laten verwijderen.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die stichting TCGS neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).
 • Bezwaar
  Je hebt het recht bij stichting TCGS bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Stichting TCGS gaat transparant en zorgvuldig om met jouw gegevens. Als je toch een klacht hebt over het verwerken van jouw gegevens, dan kun je hierover mailen naar info@stichtingtcgs.nl. Wij doen vervolgens ons best om jouw klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 19 februari 2019. Stichting TCGS werkt de verklaring zo nodig bij, zodat je altijd de actuele versie kunt inzien.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@stichtingtcgs.nl.

 

Versie: 19 februari 2019